Ekodiely.skekodiely.sk
Ekodily.czekodily.cz
Ekodiely.comekodiely.com
Aktuálně 312 735 produktů
Kategorie produktů
Doprava zdarma nad 8 000 Kč !
Doprava Zdarma Cena za dopravu nad 20kg
se určuje individuálně.

Pro objednávku
nebo bližší informace
nás neváhejte kontaktovat.
Objednávky + 420 722 471 486 Reklamace + 420 722 435 486


Objednávky: info.ekodily@gmail.com

Reklamace: ekodilyreklamace@gmail.com

Slovensko objednávky: ekodiely@gmail.com

For orders to other countries: ekodiely.orders@gmail.comGEIS TrustPAy

Všeobecné obchodné podmienky

Prodávající:
Ecoparts, s.r.o. - prodávající v ve smyslu §2 odst. b) zákona č. 250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ve znení neskorších predpisov (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele")
 

Kupující:

a) Fyzická osoba - spotřebitel ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele nebo

b) Podnikatel ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákoník (dále jen "obchodní zákoník").

Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP") se řídí každý závazkový vztah, který vznikne mezi společností Ecoparts, s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím, který od společnosti Ecoparts, s.r.o. koupí jakékoliv zboží, přičemž kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto VOP se vztahují na závazkový vztah, který vznikne mezi prodávajícím a kupujícím, jakož i na zboží kupujícím objednané a zaplacený, na jeho dodání, reklamaci, jakož i na všechny právní vztahy s tím související. Prodávající má právo kdykoliv změnit VOP. Změnu VOP prodávající oznámí kupujícímu prostřednictvím své internetové stránky www.ekodily.cz.


Na vztahy upravené těmito VOP se vztahují ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo obchodných priestorov predávajúceho a o zmene niekorých zákonov (dále jen "zákona č. 102/2014 Z.z."), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Zb. Občianský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), kromě případů, kdy je působnost občanského zákoníku právními předpisy Slovenské republiky výslovně vyloučena.
VOP nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním objednávky, přičemž kupující zasláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu jejich akceptuje.

 

  1. Objednávka

Kupující objednává zboží prodávajícího prostřednictvím internetového obchodního systému na webové stránce www.ekodily.cz, (Dále len "Eshop").

Zboží, který si kupující vybral z uvedené nabídky tovarové, zašle do objednávkového košíku, následně v závazném objednávkovém formuláři na eshopu uvede své fakturační údaje, případně kontaktních informací jako:

Pro fyzické osoby:

• Jméno a příjmení:

• Ulice:

• Město:

• PSČ:

• Telefonní číslo:

• Email:


Pro podnikatele:

• Obchodní jméno:

• Adresa / místo podnikáním:

• IČ:

• Telefonní číslo:

 • Email:

V případě, že zákazník odeslal prodávajícímu závazné objednávky přes Eshop a zjistil, že uvedl jakýkoliv chybný údaj, tyto o tom vyrozumí prodávajícího emailem.

Kupující musí speciální dbát na svou správnou emailovou adresu. Na emailovou adresu, ktorou kupující uvedl v závazném objednávkovém formuláři budu přichází informace o stavu jeho objednávky, sledovacím číslo zboží přepravní společnosti a originální faktura, ktera služte jako platný daňový doklad.

Originální faktura, ktera služte jako platný daňový doklad bude kupujícímu doručena na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři v lehote do 14 dní od fyzického doručením zboží kupujícímu.

Títo údaje budume v smyslu zákona č. 112/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov použity pouze v rámci obchodního vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a nebudou poskytnuty třetí osobě (s Výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží). Další práva a povinnosti Mezi prodávajícím a kupujícím týkající se ochrany osobních údajů budú upravené ve zvláštní části na stránce www.ekodily.cz.

Po potvrzena objednávky bude tato objednávka zaevidována v administračním systému prodávajícího, čímž zároveň vzniká právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Během pracovního týdne bude objednávka zpracovaná zástupcem Eshopu nejpozději do 48 hodin od ho zasláním.Obecně je termín expedicí zboží od jednoho, maximálně však do Tří pracovních dnů od data zpracování objednávky. Termín expedicí zboží bude vždy oznámen kupujícímu při zpracování objednávky vhodným způsobem Především emailem. V případě technických komplikacím, mozem trvat doba expedicí zboží ai více dní, ale o te skutečností je prodávající povinen vždy informovat kupujícího.

Veškeré zboží nacházející se na eShopu jsou zboží, ktere bylí demontované z jineho individuálně určeného automobilu. Jelikož veškeré zboží na stránce mají charakter již použitého zboží, kupující bere na vědomím možné snížení funkčnosti nebo jinych vlastnosti zboží.
Vše zboží na Eshopu je jedinečný a individuální určený kus. V případě, že byla objednávka potvrzena prodávajícím, již dříve ve prospěch jineho kupujícího, další kupující ztrácí na zvolený zboží nárok. Když je objednané zboží následkem různých vlivů značně poškozeno, případně byl poškozen při manipulacím ze strany prodávajícího, prodávající informuje kupujícího emailem nebo telefonicky o možnosti záměny původního jedinečného zboží, za jiný vhodný náhradní zboží.

        2.Platební a dodací podmínky

Ceny v Eshopu jsou uvedeny s DPH a bez DPH. Ceny jsou pevné a neměnné, prodávající si však vyhrazuje právo změnit cenu až do vzniku právního vztahu. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží až uhrazením plné ceny zboží a nákladů spojených s přepravou a balením. Takovou úhradu může provést především prostřednictvím následujících tří způsobů:

1) Převodem na bankovní účet prodávajícího:

Název banky: Fio banka a.s., Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava.

Číslo účtu: SK09 8330 0000 0020 0093 8241

BIC / SWIFT: FIOZSKBAXXX

Země: Slovenská republika.

2) Online platební metodou přes elektronickou platební bránu GoPay:

- Platba s využitím platebních karet.

- Platba prostřednictvím platebních tlačítek.

- Platba prostřednictvím platebního systému PayPal.

3) Způsobem platby za zboží při převzetí zboží (dále jen "" Dobírka "), která se provede vždy u zástupce přepravní společnosti při samotném převzetí zboží.

V případě objednávky mimo území České republiky nebo Slovenské republiky je platba za zboží při převzetí zboží na Dobírku vyloučena. V tomto případě je takovou zahraniční objednávku nezbytné uhradit výlučně elektronicky podle odstavce 1) a 2) uvedených výše.

Tuzemská objednávka:

Při objednávce v hodnotě do 8 000Kč , - €, vzniká kupujícímu povinnost úhrady nákladů na dopravu objednaného zboží ve výši uvedené na Eshopu v závazném objednávkovém formuláři.

Při objednávce v hodnotě nad 8 000Kč, - €, budou náklady na dopravu uhrazeny prodávajícím.

Výše uvedené neplatí:

• při zahraničních objednávkách. Při objednávce mimo území České republiky a Slovenské republiky se cena přepravy zboží určuje individuálně prostřednictvím emailové komunikace.

• v případě nadměrného zboží, které prodávající na Eshopu označí jako nadrozměrný (např. Motor, převodovka, dveře atd.). V takovém případě se cena přepravy vždy určuje individuálně po předchozí dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

Dodání zboží na území České republiky a Slovenské republiky:

Dodání zboží, které je v hmotnostní kategorii do 50 kg je prioritně zajištěno přepravní společností Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., na adresu uvedenou kupujícím v závazném objednávkovém formuláři na Eshopu. Dodání zboží, které je prodávajícím určen jako nadrozměrný zboží, v hmotnostní kategorii nad 50 kg nebo rozměrově přesahuje povolené limity společnosti Geis SK s.r.o., bude zajištěn jinou přepravní společností po individuální dohodě s prodávajícím. Při nadrozměrných zboží, přichází v úvahu změna ceny poštovného o čemž bude zákazník předem informován. Jiný způsob odběru bude zajištěn po předchozí dohodě s prodávajícím prostřednictvím emailové komunikace.

Dodání zboží mimo území České republiky:

Dodání zboží mimo území České republiky v jakékoliv hodnotě bude zajištěno po předchozí individuální dohodě mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím emailové komunikace nebo na stránce www.ecoparts.eu, kde si zahraniční kupující může objednat zboží objednat přímo u prodávajícího, jen do hmotnosti 30 kg a zboží , který není prodávajícím určen jako nadrozměrný podle kritérií přepravní společnosti DHL Parcel Slovensko. V takovém případě bude cena přepravy vypočtena vždy automaticky podle hmotnosti zboží a cílové destinace, ještě před samotným objednáním zboží. Výše uvedené se týká pouze vybraných států Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Nizozemsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie). V ostatních případech si zahraniční kupující musí dohodnout vhodný způsob a cenu přepravy individuálně po předchozí dohodě s prodávajícím.

Kupující se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené v objednávkovém formuláři. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží kupujícím nebo jeho zmocněncem.

Doporučuje se:

Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, kupující může bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat "Zápis o škodě na zásilce". Tímto způsobem se kupující a prodávající vyhnou v budoucnu případným komplikacím, což bude mít za následek rychlejší identifikování problému a následně rychlejší uplatnění reklamace. Manuál jak uplatnit reklamaci u přepravní společnosti můžete najít - "Stáhnout DHL manuál".

 

          3. Práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající je povinen:

• Na základě uzavřené kupní smlouvy a po zaplacení kupní ceny kupujícímu dodat zboží v dohodnutém množství a kvalitě, zabalit ho nebo předat na přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu.

• Odeslat zboží kupujícímu.

• Prodávající není povinen dodat zboží kupujícímu dříve než bude zaplacena dohodnutá kupní cena spolu s náklady na dopravu zboží, to neplatí v případě platby na Dobírku. V případě nezaplacení kupní ceny v souladu s dohodnutými platebními podmínkami řádně a včas, je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit, o čemž je povinen bez zbytečného odkladu informovat kupujícího.

Kupující je povinen:

• Zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží;

• Po doručení převzít zakoupené zboží a náležitě si ho prohlédnout.


Prodávající má právo na:

• Zaplacení kupní cenu řádně a včas.

Kupující má právo na:

• Dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a na místě dohodnutém stranami.


        4. Odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu:

• vyprodání zásob;

• nedostupnosti zboží;

• vyšší moci.

Prodávající je povinen vynaložit veškeré úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, aby uspokojil požadavky kupujícího, a pokud ani za těchto okolností není schopen dodat zboží kupujícímu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího. Prodávající zaplacenou kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě vrátí bankovním převodem na účet kupujícího do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Kupující má právo na bezdůvodné odstoupení kupní smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od doručení zboží. Zboží se považuje za doručený kupujícímu v okamžiku, kdy kupující převezme všechny části objednaného zboží. Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující při vrácení zboží kontaktuje prodávajícího, který mu pomůže správně uplatnit vrácení zboží.

Při vrácení zboží, kupující odešle prodávajícímu na adresu sídla společnosti následující:

vyplněný formulář, který je uveden zde:  "Stáhnout reklamační formulář";

předmětné zboží nebo doklad o zaslání zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy kupující udělá zejména písemnou formou nebo prostřednictvím emailové adresy: ekodilyreklamace@gmail.com ve formě vyplněného formuláře, jehož podobu určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího (Reklamační podmínky - "Stáhnout reklamační formulář"). Prodávající potvrdí přijetí odstoupení kupujícímu vhodným způsobem.

Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto VOP musí obsahovat:

• identifikaci kupujícího;

• číslo a datum objednávky;

• přesnou specifikaci zboží;

• číslo účtu ve formě IBAN, na který se má vrátit přijatá plnění kupujícímu.

Po odstoupení od kupní smlouvy budou kupujícímu vráceny všechny platby, které uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodávající nabízí. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu oznámení o odstoupení od kupní smlouvy spolu se zbožím nebo s oznámením o zaslání zboží. Vrácení platby bude provedeno stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě, kromě případů, kdy kupující výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba bude odeslána zpět na bankovní účet kupujícího.

V případě, že je kupující podnikatel, nevztahuje se na něj Zákon o ochraně spotřebitele, a proto se na něj nevztahuje právo na bezdůvodné odstoupení kupní smlouvy ve lhůtě do 14 dnů. V takovém případě není prodávající povinen kupujícímu - podnikateli vrátit zaplacenou kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě za zboží.

Platba za zakoupené zboží, bude kupujícímu uhrazena až po fyzickém obdržení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu, který prokazuje zaslání zboží zpět.

Zboží není možné vrátit ve formě dobírky, takto odeslán zboží nebude převzato. Takto zaslané zboží se nepřijímá a vrací zpět kupujícímu, bez nároku na vrácení peněz.

Kupující nese náklady, které jsou spojeny s odesláním zboží zpět prodávajícímu. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku neodborného nebo nešetrného zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.
V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou výše tohoto článku VOP, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu.

Orgán dozoru:

Inspektorát SOI - Prešovský kraj

Obránců míru 6, 080 01 Prešov 1.


Užitečné dokumenty:

"Stáhnout reklamační formulář"

"Download the Complaint Form - English version"