Ekodiely.skekodiely.sk
Ekodily.czekodily.cz
Ekodiely.comekodiely.com
Aktuálně 310 095 produktů
Kategorie produktů
Doprava zdarma nad 8 000 Kč !
Doprava Zdarma Cena za dopravu nad 20kg
se určuje individuálně.

Pro objednávku
nebo bližší informace
nás neváhejte kontaktovat.
Objednávky + 420 722 471 486 Reklamace + 420 722 435 486


Objednávky: info.ekodily@gmail.com

Reklamace: ekodilyreklamace@gmail.com

Slovensko objednávky: ekodiely@gmail.com

For orders to other countries: ekodiely.orders@gmail.comGEIS TrustPAy

Reklamačné podmienky

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMACE

 

1.   Ecoparts, s. r. o. (Dále jen "prodávající") odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době. Záruční doba je 12 měsíců (§ 620, odst. 2 zákona č. 40/1964 Zb., Občianský zákoník (dále jen "občanský zákoník")). Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu.


2. Prodávající nabízí na Ehope pouze použité zboží ve smyslu § 620, odst. 2 občanského zákoníku. Použité zboží může mít sníženou efektivitu nebo funkčnost, z toho důvodu je snížena životnost nabízeného zboží. Kupující zaplacením kupní ceny bere tuto skutečnost na vědomí.


3. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující potvrzením objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu se zákonem 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (dále také jako jen "Zákon"). Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího prostřednictvím reklamačního formuláře, který se nachází na internetové stránce prodávajícího www.ekodiely.sk. Kupující je povinen odeslat reklamační formulář fyzicky společně se zbožím adresu prodávajícího uvedenou níže.


Kontaktní údaje:
Ecoparts, s.r.o.

Duplín 115

091 01, Stropkov

Slovenská republika

 

IČO: 52678300

DIČ: 2121112037

IČ DPH: SK2121112037 podľa §4
Výpis z Obchodního rejstříku Okresního soudu Prešov
Vložka číslo: vl.č.39171/P

e-mail: ekodilyreklamace@gmail.com
telefon: + 420 722 435 486


4. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího v elektronickém obchodu na internetové stránce obchodu prodávajícího www.ekodily.cz.


5. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.


6. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.


7. Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení.


8. V případě prodeje již použitých věcí je záruční doba při smlouvách 12 měsíců. Prodávající však neodpovídá za vady vzniklé při neodborné montáži a manipulaci se zbožím nebo opotřebením. Zboží musí být nainstalován osobou, která je odborně zdatná v oboru k tomu určeném.


9. Kupující je povinen provést prohlídku zboží ihned při převzetí zboží. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci vyplněním reklamačního formuláře, který doručí společně s reklamovaným zbožím do sídla společnosti prodávajícího na vlastní náklady. Začátek reklamačního řízení začíná dnem doručení vadného zboží a reklamačního formuláře prodávajícímu. Podobu formuláře určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího.
"Stáhnout reklamační formulář"


10. Kupující je povinen ve formuláři uvést:
• své identifikační údaje;
• identifikaci zboží;
• datum zakoupení a číslo faktury;
• rozsah vad zboží;
• požadovaný způsob vyřízení reklamace.


11. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu.


12. Prodávající odešle prostřednictvím elektronické pošty nebo poštou na adresu kupujícího potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve kterém je povinen přesně označit vady zboží a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.


13. Po doručení reklamačního formuláře spolu se zbožím prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po rozhodnutí o oprávněnosti reklamace e-mailem nebo prostřednictvím pošty na adresu kupujícího.


14. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn.


15. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný obdobný zboží se srovnatelnými technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.


16. Reklamace může být prodávajícím zamítnuta zejména z následujících důvodů:
• z důvodu uplynutí záruční doby zboží;
• jakýmkoliv mechanickým zásahem do prodaného zboží, kterým dojde k zásadnímu poškození označení prodávajícího nacházejícím se na prodaném zboží. Toto označení se nachází na různých místech zboží a slouží k identifikaci zboží prodávaného prodávajícím;
• používáním zboží v nevhodných podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí;
• poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice;
• neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží;
• neodbornou montáží zboží, osobou která není odborně zdatná v oboru k tomu určeném;
• poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením;
• neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci, zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.


17. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
• předáním opraveného zboží;
• výměnou zboží;
• vrácením kupní ceny zboží;
• vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží; nebo
• odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.


18. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.


19. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího, které bude uvedeno v reklamačním formuláři.


20. V případě, že prodávající nemůže vyměnit zboží za jiný nebo jinak odstranit vadu, vystaví kupujícímu dobropis.

 

Užitečné dokumenty:

"Stiahnuť Reklamačný formulár"

"Download the Complaint Form - English version"

Platné od 01.06.2020

46283331